Αξιότιμοι κηδεμόνες και γονείς, σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στα Λύκεια, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-25 των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη.

Για τον έλεγχο ορθότητας των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα  myschool – ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα κατά την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής που θα κάνετε ηλεκτρονικά – αναρτούμε  δύο (2) υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (Α-κηδεμόνα και Β-κηδεμόνα) προς συμπλήρωση και την επιστολή προς Γονείς 2024-25 του Υπουργείου.

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες εφόσον υπάρχουν και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 19-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.

Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Προς διευκόλυνση της έκδοσης  υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτουμε το σύνδεσμο.

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-govgr/ekdose-upeuthunes-deloses

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, θα αποσταλεί νεότερη εγκύκλιος από το Υπουργείο.